Про насНовиниПослугиСудова практикаПублікаціїКонтакти

Статут ЖБК

 

 

„ЗАТВЕРДЖЕНО”:

 

 

 

Загальними зборами Засновників

Протокол №1

 

від 29 листопада 2007 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т

 

Житлово-будівельного кооперативу

 

„МАЄТОК”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Київ – 2007 р.


СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.       Даний Статут визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності, реорганізації та ліквідації Житлово-будівельного кооперативу „МАЄТОК” (далі по тексту - "Кооператив") відповідно до  Конституції України, Законів України: "Про кооперацію",  "Про   господарські товариства",  "Про державну реєстрацію  юридичних осіб та фізичних, осіб - підприємців", "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про власність", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів України.

 

1.2.  Засновниками „Кооперативу” є наступні фізичні особи України:

 

1.3.   „Кооператив” створюється внаслідок об'єднання юридичних та фізичних осіб на основі членства для ведення спільної господарської та іншої діяльності з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб своїх членів на засадах самоврядування та з метою поліпшення свого економічного стану.

 

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ КООПЕРАТИВУ

 

2.1. Повне найменування „Кооперативу”:

 

2.1.1.   українською мовою: Житлово-будівельний кооператив „МАЄТОК”;

 

2.1.2.   російською мовою: Жилищно-строительный кооператив „ИМЕНИЕ".

 

2.2. Скорочене найменування Кооперативу;

 

2.2.1.   українською мовою: ЖБК "МАЄТОК";

 

2.2.2.   російською мовою: ЖСК "ИМЕНИЕ".

 

2.3.     Місцезнаходження „Кооперативу”: м.Київ,

 

СТАТТЯ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КООПЕРАТИВУ

 

3.1.    „Кооператив” є  юридичною особою з моменту  його державної реєстрації у  встановленому законодавством України порядку.

 

3.2.    „Кооператив” є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, рахунки в банківських установах, круглу печатку зі своїм повним найменуванням українською мовою, штампи.

 

3.3. „Кооператив” має право від свого імені укладати договори, в тому числі, пов'язані з будівництвом, експлуатацією і ремонтом жилого будинку (будинків) і  надвірних будівель, утриманням при будинкових територій, а також інші договори  відповідно до  цілей  його діяльності; нести обов'язки відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту, бути позивачем та відповідачем у суді загальної юрисдикції, у господарському та третейському судах.

 

3.4.   Угоди (договори,  контракти), укладені  від імені „Кооперативу” до моменту його державної реєстрації визнаються такими, що укладені  „Кооперативом” тільки за умови їх подальшого схвалення „Кооперативом”, що має бути оформлено відповідним Рішенням Засновників і викладено в письмовому вигляді (протокол).

 

Угоди, укладені Засновниками до моменту державної реєстрації „Кооперативу” і надалі не схвалені „Кооперативом” (без їх відповідного письмового оформлення у вигляді протоколу), тягнуть за собою правові наслідки лише для Засновників, які їх уклали.

 

3.5.   „Кооператив” є власником майна, що йому належить на законних підставах. Здійснюючи право власності, Кооператив, відповідно до чинного законодавства України, володіє, користується і розпоряджається майном, що є його власністю, відповідно до предмету та цілей своєї діяльності та цільовим призначенням майна.

 

3.6.   „Кооператив” самостійний у справі своєї внутрішньої організації та правил внутрішнього розпорядку, у розпорядженні своїми коштами та майном.

 

3.7.   „Кооператив” самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

 

3.8. Особи, які створюють „Кооператив”, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до його державної реєстрації.

 

3.9. „Кооператив” не відповідає за зобов'язаннями держави, так само й держава не відповідає за зобов'язаннями „Кооперативу”.

 

3.10.    „Кооператив” має право одержувати в установленому порядку, в користування (оренду) та/або у власність земельні ділянки для будівництва жилого будинку (будинків) та надвірних будівель; одержувати банківські кредити на будівництво жилого будинку (будинків) і надвірних будівель та на інші цілі, які необхідні для досягнення „Кооперативом” своїх статутних завдань.

 

3.11.    „Кооператив” також має право здавати в оренду жилі та нежилі приміщення.

 

3.12.          „Кооператив” має право організовувати культурно-побутове обслуговування своїх членів;

 

3.13.          Майно та активи „Кооперативу”, а також майно, надане „Кооперативу” в користування, не підлягають конфіскації чи іншому вилученню за винятком випадків, передбачених законодавством України.

 

3.14.          „Кооператив” на добровільних засадах має право входити у склад різних союзів, асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та інших об'єднань для координації діяльності, захисту своїх інтересів та з метою підвищення ефективності своєї діяльності.

 

3.15.  Суперечки, які можуть виникнути між „Кооперативом” та вітчизняними чи іноземними фізичними чи юридичними особами або між „Кооперативом” і його Засновниками (членами) вирішуються згідно з чинним законодавством України відповідно до підсудності спору.

 

3.16.     „Кооператив” має інші права та несе інші зобов'язання у відповідності до законодавства України.

 

СТАТТЯ 4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КООПЕРАТИВУ

 

4.1.  Головною метою діяльності „Кооперативу” є задоволення економічних, соціальних та інших потреб його членів на основі поєднання їх особистих та колективних інтересів, поділу між ними ризиків, витрат і доходів, розвитку їх самоорганізації, самоуправління та контролю.

 

4.2.  У відповідності з головною метою діяльності завданням „Кооперативу” є:

 

Завдання „Кооперативу”:

 

          підвищення життєвого рівня членів „Кооперативу”, захист їх майнових інтересів і соціальних прав;

 

          створення системи економічної і соціальної самодопомоги населення та суб'єктів господарювання;

 

          залучення у виробництво товарів, робіт, послуг, додаткових трудових ресурсів, підвищення

трудової і соціальної активності населення;

 

     створення і розвиток інфраструктури, необхідної для провадження господарської та іншої діяльності з метою зростання матеріального добробуту їх членів та задоволення потреб у товарах і послугах;

 

     сприяння сталому розвитку та становленню засад демократичного розвитку суспільства.

 

4.3.      У відповідності з головною метою діяльності „Кооперативу”, „Кооператив” здійснює наступні види діяльності:

 

Види діяльності „Кооперативу”:

 

         проведення комплексу проектно-вишукувальних робіт по відводу земельних ділянок „Кооперативу”;

 

         проведення комплексу проектно-вишукувальних робіт по розробці ПДП (плану детальної планіровки)  з інженерними мережами та інфраструктурою земельних ділянок „Кооперативу”;

 

         проведення комплексу проектно-вишукувальних робіт по розробці проектів інженерних мереж та інфраструктури земельних ділянок „Кооперативу”;

 

         проведення комплексу проектно-вишукувальних робіт по розробці проектів будинків та інфраструктури земельних ділянок для членів „Кооперативу” за рахунок коштів (внесків) членів „Кооперативу”;

 

         отримання дозвільної документації на будівництво інженерних мереж та інфраструктури земельних ділянок „Кооперативу”

 

         отримання дозвільної документації на будівництво будинків для членів „Кооперативу”

 

         будівництво будинків для членів „Кооперативу” за рахунок коштів (внесків) членів „Кооперативу”;

 

         експлуатація та ремонт жилого будинку (будинків) та утримання при будинкової території, у порядку, визначеному чинним законодавством України;

 

         проведення поліпшеного оздоблення та встановлення більш досконалого обладнання жилого будинку (будинків) і квартир;

 

         створення інфраструктури для експлуатації побудованих будинків;

 

         здійснення технічного житлово-експлуатаційного обслуговування жилих будинків;

 

         здавання в оренду тимчасово не використовуваних нежилих приміщень;

 

         організація культурно-побутового обслуговування членів „Кооперативу”;

 

         укладання та контроль за виконанням договорів, пов'язаних з будівництвом, експлуатацією і ремонтом жилого будинку (будинків) і надвірних будівель та утримання при будинкової території;

 

         здійснення інших видів діяльності, метою яких є задоволення економічних, соціальних та інших

потреб своїх членів та поліпшення їх економічного стану;

 

         здійснення інших видів діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

 

4.4.    „Кооператив” має право займатись зовнішньоекономічною діяльністю відповідно до законодавства України.

 

4.5.  Порядок використання доходу „Кооперативу” в іноземній валюті  встановлюється валютним законодавством України.

 

 

 

 

СТАТТЯ 5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ „КООПЕРАТИВУ”

 

5.1. „Кооператив” базується на таких основних принципах:

добровільності вступу та безперешкодного виходу з „Кооперативу”;

соціальної справедливості, взаємодопомоги та співробітництва;

рівного права голосу під час прийняття рішень (один член „Кооперативу” - один голос);

вільного вибору напрямів і видів діяльності;

демократичного контролю за діяльністю „Кооперативу” та їх посадових осіб з боку членів „Кооперативу”.

 

 

 

 

 

 

СТАТТЯ 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСНОВНИКІВ ТА ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ,

 

АСОЦІЙОВАНЕ ЧЛЕНСТВО

 

6.1.   Засновниками „Кооперативу” є юридичні та фізичні особи, які у встановленому законодавством порядку, затвердили цей Статут.

 

6.2.   Майнові, особисті права і обов'язки Засновників (членів) „Кооперативу” встановлюються чинним законодавством України та цим Статутом.

 

6.3.   Членами „Кооперативу” можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземних держав, що діють через своїх представників, які внесли вступний внесок та пай у розмірах, визначених статутом „Кооперативу”, додержуються вимог статуту і користуються правом ухвального голосу.

Членом кооперативу  може  бути  фізична  особа,  яка  досягла16-річного віку і виявила бажання брати участь у його діяльності.

 

 „Кооператив” зобов'язаний вести облік своїх членів.

 

6.4.  Майнові, особисті права і обов'язки членів „Кооперативу” встановлюються чинним законодавством України та цим Статутом.

 

6.5. У „Кооперативі” допускається асоційоване членство для осіб, які визнають його статут, внесли вступний внесок та частку пайового внеску.

 

Асоційований член Кооперативу - фізична чи юридична особа, яка внесла вступний внесок, частку пайового внеску і користується правом дорадчого голосу в Кооперативі. При ліквідації Кооперативу асоційований член Кооперативу має переважне порівняно з членами Кооперативу право на одержання паю.

 

6.6   Право ухвального голосу та статусу члена „Кооперативу” в асоційованого члена Кооперативу наступає після внесення ним пайового внеску в повному обсязі.

 

6.7   Засновники, члени „Кооперативу” мають право:

 

6.7.1.      брати участь в управлінні справами „Кооперативу” в порядку, визначеному установчими документами „Кооперативу”, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

 

6.7.2.      брати участь в господарській діяльності „Кооперативу”, в порядку, визначеному установчими та внутрішніми документами „Кооперативу”, право голосу на його загальних зборах;

 

6.7.3.     користуватись послугами „Кооперативу”;

 

6.7.4.     вносити на розгляд спостережної (наглядової) ради пропозиції щодо поліпшення роботи ”Кооперативу”, усунення недоліків в роботі його органів управління та посадових осіб;

 

6.7.5.      звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю „Кооперативу”, посадових осіб „Кооперативу” із запитами, пов'язаними з членством у „Кооперативі”, діяльністю „Кооперативу” та його посадових осіб, одержувати відповіді на свої запити;

 

6.7.6.      одержувати свій пай у разі виходу з „Кооперативу” в порядку і строки, визначеними документами „Кооперативу”;

 

6.7.7.      реалізовувати інші права, передбачені чинним законодавством України,

 

6.8.           Члени „Кооперативу” зобов'язані:

 

6.8.1.      додержуватись вимог статуту „Кооперативу”, рішень загальних зборів членів „Кооперативу”; спостережної (наглядової) ради „Кооперативу”, в межах їх компетенції, визначеної відповідно до даного статуту та чинного законодавства.

 

6.8.2.      у встановлений строк вносити внески (вступні, пайові, членські, цільові та ін.), передбачені Статутом та іншими документами „Кооперативу”, затвердженими відповідними органами у встановленому порядку; виконувати свої зобов'язання перед „Кооперативом”;

 

6.8.3.      сприяти досягненню цілей „Кооперативу”;

 

6.8.4.      нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

 

СТАТТЯ 7: КОШТИ ТА ДОХІД КООПЕРАТИВУ, КООПЕРАТИВНІ ВИПЛАТИ ТА

 

ВИПЛАТИ НА ПАЇ

 

7.1.  Кошти Кооперативу складаються з:

 

·         вступних внесків;

 

·         пайових внесків;

 

·         членських внесків;

 

·         цільових внесків;

 

·         інших надходжень.

 

7.2.  Вступний внесок - грошовий неповоротний внесок, який зобов'язана сплатити особа у разі вступу до Кооперативу.

 

Вступний внесок визначається Загальними зборами членів „Кооперативу” згідно  калькуляції.

 

Вступний внесок сплачується зазначеною особою (яка бажає вступити до Кооперативу) в  триденний термін з моменту подання заяви про вступ до „Кооперативу”.

 

7.3.  Пайовий внесок - грошовий поворотний внесок члена „Кооперативу” (асоційованого члена) у створення та розвиток Кооперативу, який здійснюється шляхом передачі Кооперативу грошей.

 

Пайовий внесок визначається згідно з Калькуляцією та термінами затвердженими Загальними зборами членів „Кооперативу”.

Пайовий внесок сплачується особою, яка бажає вступити до „Кооперативу” в термін

затверджений Загальними зборами

Додатковий пай  -  добровільний  грошовий  поворотний внесок члена (асоційованого  члена)

кооперативу  понад пай у пайовому фонді кооперативу.

 

7.4. Членський внесок - грошовий неповоротний внесок, який періодично сплачується членом „Кооперативу” для забезпечення поточної діяльності „Кооперативу”.

 

Членські внески сплачуються членами „Кооперативу” кожен місяць та визначаються

 

розподілом всіх витрат „Кооперативу” (згідно з Калькуляцією) на кількість членів „Кооперативу”, тому визначаються для усіх членів „Кооперативу” однаковими. Витрачаються  на утримання адміністрації (штатної, затвердженої Загальними зборами), найманих робітників, ремонт суспільних будівель, виплати „Кооперативу”, оплату телефонних розмов, транспортних витрат адміністрації, пов'язаних з загально кооперативними питаннями, преміювання апарата „Кооперативу”, закупку канцелярських товарів та різних матеріалів для потреб „Кооперативу.

 

Членські внески сплачуються членами „Кооперативу” в перші 5 (п'ять) робочих днів поточного місяця.

 

 

 

7.5. Цільові внески - грошовий неповоротний внесок, що вносяться понад пай для забезпечення статутної діяльності „Кооперативу „.

 

Цільові внески - також приходяться однаковими для усіх членів „Кооперативу „ та є одноразовими.

 

Цільові, як і членські, внески визначаються шляхом розподілу суми запланованих витрат на кількість членів

 

Розмір, строки, порядок внесення та інші умови внесення членами „Кооперативу” цільових внесків визначаються спостережною (наглядовою) радою „Кооперативу”.

 

7.6.    Внески на проведення капітального ремонту, внески на експлуатацію жилого будинку (будинків) і утримання території та інші  – грошові внески членів „Кооперативу”, що вносяться понад пай і використовуються для задоволення економічних, соціальних чи інших потреб членів „Кооперативу..

 

Розмір, строки, порядок внесення та інші умови внесення членами „Кооперативу” внесків на проведення капітального ремонту жилого будинку (будинків), внески на експлуатацію жилого будинку (будинків) і утримання території, та інші визначаються спостережною (наглядовою) радою „Кооперативу”.

 

7.7.  Вступні, пайові, членські, цільові внески, внески на проведення капітального ремонту жилого  будинку (будинків), внески на експлуатацію жилого будинку (будинків) і утримання території, та інші внески вносяться членами „Кооперативу” шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок „Кооперативу” в установі банку або іншим способом, передбаченим чинним законодавством України.

 

7.8.Дохід „Кооперативу” формується з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці найманих працівників.

 

7.9. Дохід розподіляється на:

сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до відповідних бюджетів;

погашення кредитів;

покриття збитків;

проведення відрахувань до фондів кооперативу;

кооперативні виплати;

виплати на паї.

 

7.10. Кооперативні виплати - частина доходу, що розподіляється за результатами фінансового року

 

 між членами „Кооперативу” пропорційно їх участі в господарській діяльності „Кооперативу” у порядку визначеному рішенням вищого органу управління „Кооперативу”.

 

7.11.          Виплати на паї - виплати частини доходу „Кооперативу” на паї члена та асоційованого члена „Кооперативу”.

 

7.12.          Розмір виплат на паї встановлюється рішенням загальних зборів членів„Кооперативу” після відрахувань обов'язкових коштів на формування і поповнення його фондів. Виплати можуть здійснюватися у грошовій формі, товарами, цінними паперами, а також у формі збільшення паю та в інших формах, передбачених статутом „Кооперативу”

 

Загальна сума виплат на паї не може перевищувати 20 (двадцяти) відсотків доходу, визначеного до розподілу.

 

7.13. Кооперативні виплати та виплати на паї до оплати праці не належать.

 

СТАТТЯ 8: МАЙНО КООПЕРАТИВУ ТА ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФОРМУВАННЯ

 

8.1. Джерелами формування майна „Кооперативу” є:

 

·            вступні, членські, пайові, цільові внески, внески на проведення капітального ремонту жилого будинку (будинків), внески на експлуатацію жилого будинку (будинків) і утримання території, внески на будівництво його членів; майно, добровільно передане „Кооперативу” його членами; кошти, що надходять від діяльності „Кооперативу”;

 

·            грошові та майнові пожертвування, благодійні внески гранти, безоплатна технічна допомога юридичних та фізичних осіб;

 

·            інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

 

8.2. „Кооператив” є власником будинків, будівель і споруд, грошових та майнових внесків його членів виготовленої продукції, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законодавством.

 

 

 

СТАТТЯ 9: ЗЕМЛЯ КООПЕРАТИВУ

 

9.1. Земля „Кооперативу” складається із земельних ділянок, наданих йому в оренду, користування, придбаних у власність на підставах, визначених законодавством України.

 

9.2. „Кооператив” набуває земельні ділянки на підставах, визначених Земельним кодексом України та інших нормативно-правових актів.

 

СТАТТЯ 10. ВСТУП ДО КООПЕРАТИВУ

 

10.1.    Вступ до „Кооперативу” здійснюється на підставі письмової заяви. Особа, яка подала заяву про вступ до „Кооперативу”, вносить вступний внесок, сплачує членські внески і пай та інші внески у порядку та розмірах, визначених даним статутом.

 

10.2.    Рішення про прийняття нових членів до „Кооперативу” приймається Правлінням (Головою правління) або головою „Кооперативу” за поданням спостережної (наглядової) ради Кооперативу і підлягає затвердженню загальними зборами його Членів більшістю голосів.

 

СТАТТЯ 11. ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВІ

 

11.1. Членство в „Кооперативі” припиняється у разі:

добровільного виходу з нього;

припинення трудової участі в діяльності „Кооперативу”;

несплати внесків у порядку, визначеному статутом „Кооперативу”;

смерті члена „Кооперативу” - фізичної особи;

ліквідації члена „Кооперативу” - юридичної особи;

припинення діяльності „Кооперативу”.

 

11.2.   Члена „Кооперативу” може бути виключено з „Кооперативу” у випадках:

подання відомостей, що не відповідають дійсності і були підставою для прийому до „Кооперативу”, а також неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про прийом до членів „Кооперативу”;

установлення вироком суду, що пайовий внесок складається з коштів добутих злочинним шляхом несплати пайового внеску;

 

11.3. При виході чи виключення з „Кооперативу” вступний внесок, членські внески, цільові внески і кошти, внесені членом „Кооперативу” на будівництво, на проведення капітального ремонту жилого будинку (будинків) та інші цілі, які визначені Розділом 7 статуту „Кооперативу”, а також виплата по паю за поточний рік поверненню не підлягають;

 

11.3. Заборгованість особи, яка вибула з „Кооперативу” по платежах „Кооперативу” стягується в установленому порядку.

 

СТАТТЯ 12. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КООПЕРАТИВУ

 

12.1. Вищий орган управління „Кооперативу”

 

12.1.1. Вищим органом управління „Кооперативу” є загальні збори членів „Кооперативу”.

 

До компетенції загальних зборів членів ”Кооперативу” належить:

затвердження статуту „Кооперативу” та внесення до нього змін, прийняття інших рішень, що стосуються діяльності „Кооперативу”;

створення органів управління та контролю за діяльністю „Кооперативу”, інших органів „Кооперативу”;

заслуховування звітів його органів управління і органів контролю;

затвердження порядку розподілу доходу „Кооперативу”;

визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв;

визначення розмірів, порядку формування та використання фондів „Кооперативу”;

визначення розмірів оплати праці Голови Правління (або голови  „Кооперативу”), голови ревізійної комісії (ревізора), а також кошторису на утримання апарату органів управління та органів контролю за діяльністю „Кооперативу”;

затвердження річного звіту і балансу „Кооперативу”;

затвердження рішення правління або Голови Правління / голови „Кооперативу” про прийняття нових членів та припинення членства;

прийняття рішень щодо володіння, користування та розпорядження майном „Кооперативу”;

утворення спеціальних комісій із залученням як консультантів найманих працівників;

прийняття рішень про вступ „Кооперативу” до кооперативних об'єднань;

прийняття рішень про реорганізацію або ліквідацію „Кооперативу”;

рішенням загальних зборів членів кооперативу до компетенції загальних зборів можуть бути віднесені інші питання діяльності кооперативу.

 

12.1.2.    Чергові загальні збори членів „Кооперативу” скликаються Правлінням /Головою Правління/ Кооперативу або головою „Кооперативу” у разі потреби, але не рідше одного разу на рік.

 

12.1.3.    Про дату, місце, час проведення та порядок денний загальних зборів члени „Кооперативу”. повинні бути повідомлені не пізніше ніж за 10 (десять) днів до визначеного строку їх проведення.

 

12.1.4.   Позачергові загальні збори членів „Кооперативу” скликаються на вимогу:

 

·                      не менше третини його членів;

 

·                      спостережної (наглядової) ради „Кооперативу”;

 

·                      ревізійної комісії (ревізора);

 

·                      органу управління кооперативного об'єднання, членом якого він є.

 

12.1.5.    Позачергові загальні збори членів „Кооперативу” повинні бути скликані протягом 20 (двадцяти) днів з дня надходження такої вимоги. У разі незабезпечення Правлінням (головою)

„Кооперативу” скликання позачергових загальних зборів вони можуть бути скликані особами, які вимагали їх скликання, протягом наступних 20 (двадцяти) днів.

 

12.1.6.    Замість члена „Кооперативу” на загальних зборах членів „Кооперативу” може бути присутня уповноважена ним особа. Повноваження цієї особи підтверджується довіреністю, засвідченою нотаріально. Уповноважена особа може представляти інтереси одного члена „Кооперативу”..

 

12.1.7.    У разі коли з організаційних причин (через територіальне розміщення чи значну чисельність

членів „Кооперативу”) проведення загальних зборів членів „Кооперативу” не можливе. Правлінням „Кооперативу” (або головою „Кооперативу”) може бути передбачено скликання зборів уповноважених „Кооперативу”.

 

12.1.8.    При наявності в „Кооперативі” 50( п’ятдесят) і більше членів замість загальних зборів членів Кооперативу Можуть скликатися збори уповноважених. Уповноважені обираються загальними зборами членів „Кооперативу” по одному від п'яти членів „Кооперативу”, строком на 2 (два) роки.

 

12.1.9.   Рішення загальних зборів членів „Кооперативу” про прийняття, внесення змін до статуту, вступ до „Кооперативу” або вихід з нього та про реорганізацію або ліквідацію „Кооперативу” вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 75 (сімдесят п’ять) відсотків членів „Кооперативу”, присутніх на загальних зборах „Кооперативу”. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів членів „Кооперативу”, присутніх на його загальних зборах.

 

12.1.10. Рішення про реорганізацію та ліквідацію „Кооперативу” приймаються загальними зборами „Кооперативу” за умови, що за нього проголосувало не менше 3/4 загальної кількості всіх членів „Кооперативу”.

 

12.1.11.Загальні збори членів „Кооперативу” правомочні вирішувати питання, якщо на них присутні більше полонини його членів, а збори уповноважених - за наявності не менше двох третин уповноважених.

 

Кожний член „Кооперативу” чи уповноважений кооперативу має один голос, і це право не може бути передано іншій особі.

 

12.1.12.Загальні збори уповноважених „Кооперативу” скликаються Правлінням не рідше двох разів

 

12.1.13.     Позачергові загальні збори уповноважених скликаються на вимогу 1/3 загального числа

членів „Кооперативу”, на вимогу Правління „Кооперативу” або Ревізійної комісії.

 

12.1.14.     Загальні  збори  уповноважених  „Кооперативу”  визнаються  правомочними, якщо  на  них присутні не менше 2/3 загального числа членів уповноважених.

 

12.1.15.   Рішення загальних зборів уповноважених „Кооперативу” приймаються простою більшістю, а рішення про прийняття статуту „Кооперативу”, прийом до „Кооперативу” і виключення з „Кооперативу”, про затвердження розрахунку вартості будинків, будівель та споруд та застосування поправочних коефіцієнтів, встановлення розмірів пайових внесків - більшістю не менше 3/4 голосів присутніх на зборах уповноважених членів „Кооперативу”..

 

12.2. Виконавчий орган „Кооперативу”

 

12.2.1.   Виконавчим органом „Кооперативу” є Правління, яке очолює Голова. Виконавчий орган

підзвітний вищому органу управління „Кооперативу” і несе перед ним відповідальність за ефективність роботи „Кооперативу”.

 

12.2.2.    Правління обирається загальними зборами з числа членів „Кооперативу” в кількості не менше З (трьох) осіб строком на п’ять роки.

 

12.2.3.        Правління обирає з свого складу Голову та його заступника (заступників). Голова Правління

здійснює повсякденне керівництво діяльністю „Кооперативу”, забезпечує виконання рішень

загальних зборів членів „Кооперативу” (зборів уповноважених), Правління, спостережної (наглядової) ради.

 

12.2.4.    Якщо „Кооператив” складається менш як з 20 (двадцяти) членів, замість Правління обирається Голова „Кооперативу” та його заступник, які мають повноваження правління.

 

12.2.5.    У кооперативі, до складу якого входить менше ніж 10 (десять) членів, обирається лише

голова „Кооперативу”..

 

12.2.6.   Виконавчий орган „Кооперативу”  (Правління, яке очолює Голова  Правління або голова „Кооперативу”):

здійснює управління „Кооперативом” у період між загальними зборами членів „Кооперативу”, забезпечує виконання їх рішень та рішень спостережної (наглядової) ради „Кооперативу”; представляє „Кооператив” у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами; укладає угоди між „Кооперативом” та іншими особами (фізичними та/або юридичними); забезпечує додержання „Кооперативом” та його членами законодавства;

оформляє документи на відведення „Кооперативу” земельних ділянок для виконання статутних завдань;

здійснює контроль за будівництвом жилого будинку (будинків) та надвірних будівель; забезпечує складання звіту про фінансово-господарську діяльність „Кооперативу” за минулий рік та фінансово-господарського плану, кошторису доходів і витрат на поточний рік та подає їх на затвердження загальних зборів членів „Кооперативу” (зборів уповноважених); розпоряджається коштами Кооперативу; за погодженням з спостережною (наглядовою) радою подає заявки і розрахунки на виконання проектних, ремонтних та інших робіт, пов'язаних з експлуатацією і ремонтом жилого будинку (будинків) та утримання при будинкової території;

контролює надходження від членів „Кооперативу” вступних, пайових, членських, цільових внесків, внесків на проведення капітального ремонту жилого будинку (будинків), внесків на експлуатацію жилого будинку (будинків) і утримання при будинкової території, внесків на будівництво жилих будинків, плати за комунальні послуги та інших платежів;

у разі несвоєчасного внесення членами „Кооперативу” відповідних платежів за погодженням спостережною (наглядовою) радою „Кооперативу” вживає заходів до їх стягнення в  установленому порядку;

забезпечує ведення „Кооперативом” діловодства, бухгалтерського обліку і складання звітності;

 

12.2.7.                        Правління „Кооперативу” (або голова „Кооперативу”) за погодженням з спостережною (наглядовою) радою може наймати виконавчого директора для оперативного управління діяльністю „Кооперативу”. Виконавчий директор не може бути членом „Кооперативу”..

 

12.2.8.      Виконавчий директор виконує свої функції на умовах контракту, який укладає з ним правління „Кооперативу” (або голова „Кооперативу”) за письмовим  погодженням з спостережною (наглядовою) радою „Кооперативу”.

 

Істотні умови контракту з виконавчим директором погоджуються з спостережною (наглядовою) радою „Кооперативу”.

 

Виконавчий директор формує виконавчу дирекцію та виконує функції, делеговані правлінням „Кооперативу” за письмовим погодженням з спостережною (наглядовою) радою „Кооперативу”.

 

12.2.9. Виконавчий директор несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього обов'язків, визначених контрактом з „Кооперативом”.

 

12.3. Спостережна (наглядова) рада „Кооперативу”

 

12.3.1.        Спостережна (наглядова) рада „Кооперативу” здійснює контроль за додержанням статуту „Кооперативу” та за діяльністю виконавчого органу управління „Кооперативу”..

 

12.3.2.        У кооперативі, в якому кількість членів перевищує 50 осіб, може утворюватися спостережна рада кооперативу.

 

12.3.3.        Спостережна (наглядова) рада „Кооперативу” обирається із числа членів „Кооперативу” на загальних зборах „Кооперативу” у кількості 3-5 чоловік, які працюють у раді на громадських засадах.

 

12.3.3.     Спостережна (наглядова) рада „Кооперативу” підзвітна загальним зборам членів „Кооперативу”.

 

12.3.4.     До складу спостережної (наглядової) ради „Кооперативу” не можуть входити члени правління чи члени ревізійної комісії (ревізор) „Кооперативу”..

 

12.3.5.     Повноваження членів спостережної (наглядової) ради „Кооперативу” можуть бути достроково припинені за рішенням загальних зборів членів „Кооперативу” за наявності обґрунтованих підстав в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

12.3.6.     Спостережна (наглядова) рада „Кооперативу”:

 

o               здійснює контроль за роботою Правління (або голови „Кооперативу”);

 

o               приймає рішення про преміювання та інші форми заохочення членів правління, голови Кооперативу, ревізійної комісії й інших членів „Кооперативу”;

 

o               розглядає скарги на дії правління (або голови „Кооперативу”) і ревізійної комісії „Кооперативу”;

 

o               вирішення інших питань, що належать до відання „Кооперативу”.

 

12.4. Ревізійна комісія (ревізор) Кооперативу

 

12.4.1.     Для контролю за фінансово-господарською діяльністю „Кооперативу” обирається ревізійна комісія. У „Кооперативу” , до складу якого входить менше ніж 10 (десять) членів, функції ревізійної комісії виконує ревізор.

 

12.4.2.     Ревізійна комісія (ревізор) підзвітна загальним зборам членів „Кооперативу” і обирається загальними зборами з числа членів „Кооперативу” у порядку, встановленому його статутом. Членами ревізійної комісії (ревізором) не можуть бути члени правління „Кооперативу” чи його спостережної (наглядової) ради.

 

12.4.3.    Перевірки результатів фінансово-господарської діяльності „Кооперативу” проводяться

ревізійною комісією за власною ініціативою, а також за рішенням загальних зборів чи на вимогу не менш як 10 (десяти) відсотків членів „Кооперативу”.

 

На вимогу ревізійної комісії (ревізора) надаються будь-які матеріали, бухгалтерські та

 

інші документи, а також пояснення посадових осіб „Кооперативу”..

 

12.4.4.     Ревізійна комісія (ревізор) складає висновок за річними звітами про результати діяльності

„Кооперативу”..

 

СТАТТЯ 13. ФОНДИ КООПЕРАТИВУ

 

13.1.           Для забезпечення статутної діяльності кооператив у порядку, передбаченому його статутом,

формує пайовий, резервний, неподільний та спеціальний фонди.

 

13.2.   Пайовий фонд - майно кооперативу, що формується за рахунок паїв (у тому числі додаткових)

членів та асоційованих членів кооперативу.

 

Пай кожного члена „Кооперативу” формується за рахунок разового внеску або часток протягом певного періоду. Майнові внески оцінюються у грошовій формі.

 

Розмір паю члена „Кооперативу” залежить від фактичного його внеску до пайового фонду. Паї, в тому числі резервного і спеціального фондів, є персоніфікованими і у сумі визначають загальну частку кожного члена „Кооперативу” у майні „Кооперативу”.

 

У разі виходу або виключення з „Кооперативу” фізична чи юридична особа має право на одержання своєї загальної частки натурою, грішми, а земельної ділянки - у натурі. Строк одержання членом „Кооперативу” своєї загальної частки не може перевищувати двох років, а відлік його розпочинається з 1 січня року, що настає з моменту виходу або виключення з „Кооперативу”.

 

Право власності членів „Кооперативу” - фізичних осіб на свою загальну частку успадковується.

 

13.3. Неподільний фонд створюється в обов'язковому порядку і формується за рахунок вступних

внесків та відрахувань від доходу „Кооперативу”. Цей фонд не може бути розподілений між членами „Кооперативу”, крім випадків, передбачених законом.

 

13.4.Резервний фонд створюється за рахунок відрахувань від доходу „Кооперативу”, перерозподілу неподільного фонду, пожертвувань, безповоротної фінансової допомоги та за рахунок інших не заборонених законом надходжень для покриття можливих втрат (збитків).

 

13.5. Спеціальний фонд створюється за рахунок цільових внесків членів „Кооперативу” та інших передбачених законом надходжень для забезпечення його статутної діяльності і використовується за рішенням органів управління „Кооперативу”.

 

СТАТТЯ 14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

 

14.1.    „Кооператив” веде оперативний, бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані відповідно до чинного законодавства України.

 

14.2.Організація обігу документів у „Кооперативі” є компетенцією Голови Правління або голови „Кооперативу”.

 

14.3.Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської, статистичної та іншої звітності покладається на Головного бухгалтера „Кооперативу”.

 

14.4.    Фінансово-звітний період встановлюється строком в один календарний рік. Перший фінансово-звітний період починається з дня державної реєстрації „Кооперативу” і закінчується останнім днем поточного року.

 

14.5.    Річний звіт щодо операцій Кооперативу та баланс складаються по закінченні фінансового року і подаються на затвердження Загальним зборам членів „Кооперативу”.

 

14.6.    В випадках, передбачених чинним законодавством України, достовірність та повнота річної

фінансової звітності „Кооперативу” повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

 

14.7.    „Кооператив” та посадові особи органів управління згідно з чинним законодавством несуть відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі „Кооперативу”..

 

СТАТТЯ 15. ТРУДОВІ ВІДНОСИН, СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ,

 

ОХОРОНА ПРАЦІ

 

15.1. Правове регулювання трудових відносин

 

15.1.1.    Трудові відносини в „Кооперативі” регулюються, законодавством України про працю, статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

 

15.1.2.     Для здійснення мети і статутних завдань „Кооператив” може залучати до роботи за трудовим договором осіб, які не є його членами. У разі залучення осіб на визначений строк чи на час виконання певної роботи за згодою сторін між „Кооперативом” та найманим працівником може укладатися договір у формі контракту.

 

15.1.3.     „Кооператив” самостійно визначає форми і систему оплати праці своїх членів і найманих працівників з урахуванням вимог, встановлених законодавством та статутом.

 

15.2. Соціальна підтримка членів Кооперативу та найманих працівників

 

15.2.1.       „Кооператив” гарантує своїм членам та найманим працівникам оплату праці відповідно до фаху, кваліфікації та особистого, трудового внеску, належні умови праці, а також забезпечення

соціально-економічних гарантій, передбачених законодавством України.

 

15.2.2.       За рішенням загальних зборів членів „Кооперативу” працівникам „Кооперативу” можуть надаватися додаткові пільги соціального захисту за рахунок доходу „Кооперативу”.

 

15.3. Охорона праці

 

15.3.1. „Кооператив” забезпечує додержання встановлених відповідно до законодавства вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарних вимог.

 

15.3.2. „Кооператив” несе відповідальність за шкоду, заподіяну здоров'ю членів „Кооперативу” - фізичних осіб, найманих працівників внаслідок виконання ними своїх службових обов'язків, відповідно до закону.

 

СТА ТТЯ 16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 

16.1.  Рішення про внесення змін або доповнень до Статуту приймається Загальними зборами членів

”Кооперативу” і вважається прийнятим, якщо за нього проголосують члени, що володіють у

сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів членів „Кооперативу”, якщо інше не встановлено законом.

 

16.2.   Вищезазначене Рішення підписується Головою та секретарем Загальних зборів членів „Кооперативу” і затверджується печаткою „Кооперативу”.

 

16.3.  Внесені у встановленому порядку до цього Статуту зміни і доповнення є невід'ємною його

частиною і підлягають державній реєстрації згідно з вимогами чинного законодавства України.

 

СТАТТЯ 17. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ КООПЕРАТИВУ

 

17.1.  „Кооператив” ліквідується:

за рішенням загальних зборів членів „Кооперативу” або зборів уповноважених;

за рішенням суду;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

17.2.  Ліквідація „Кооперативу” здійснюється комісією, призначеною органом, який прийняв рішення про його ліквідацію. Цим же органом визначається порядок діяльності ліквідаційної комісії.

 

17.3.      З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління

”Кооперативом”.

 

17.4.      Ліквідаційна комісія зобов'язана провести роботу, пов'язану із стягненням дебіторської

заборгованості „Кооперативу” і виявленням претензій кредиторів (з повідомленням останніх про ліквідацію „Кооперативу”), встановити порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для за явлення претензій кредиторами, який не може бути меншим ніж два місяці з дня публікації інформації про ліквідацію „Кооперативу”.

 

17.5. Ліквідаційна комісія проводить ліквідацію „Кооперативу” у порядку, встановленому законом.

 

17.6.   Майно „Кооперативу”, що залишилося після задоволення вимог кредиторів Кооперативу,

здійснення виплат членам „Кооперативу” паїв та виплат на паї, кооперативних виплат, оплати праці, розрахунків з кооперативним об'єднанням, членом якого він є, розподіляється між членами

„Кооперативу” у рівних частинах.

 

17.7.    Майно неподільного фонду не підлягає поділу між його членами і передається за рішенням

ліквідаційної комісії іншій (іншим) кооперативній організації (кооперативним організаціям). При

цьому у рішенні повинні бути визначені напрями використання зазначеного майна.

 

17.8.    Ліквідація „Кооператив” вважається завершеною, а „Кооператив” таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

 

17.9.    Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) „Кооперативу” відбувається за рішенням загальних зборів членів „Кооперативу” у порядку, визначеному законодавством України.

 

17.10.  У разі реорганізації права та обов'язки „Кооперативу” переходять до його правонаступників, якщо інше не встановлено законодавством України.

 

СТАТТЯ 18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

18.1.   У всіх питаннях, не врегульованих даним Статутом, Засновники, члени „Кооперативу” керуються чинним законодавством України.

 

18.2.  Якщо одне з положень цього Статуту, в зв'язку з відповідними змінами в законодавстві, стане

недійсним, то це не є підставою для припинення дії інших положень.

 

У випадку колізії положень Статуту і чинного законодавства застосовуються відповідні положення чинного законодавства України.

 

 

 

Цей Статут набирає чинності з дати державної реєстрації Кооперативу. Статут втрачає чинність з моменту виключення Кооперативу з державного реєстру.

 

 

 

 

 

 

Голова правління                                  ___________                   _________________________           

Кооперативу                                               (підпис)                                     (ініціали, прізвище)

 

 

Секретар                                                ___________                   _________________________           

                                                                     (підпис)                                     (ініціали, прізвище)  • Перейти до роздiлу: Послуги


  • Наші новини    © Микола Науменко, 2003
    © Дизайн Ek-Group.net, 2003